Who Want To Make It (Showcase)

Sheraton Miami Airport, 3900 NW 21st St , Miami, FL